ទំព័រ​ដើម​ / សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​ទាំងអស់ Никитин, Алексей Осипович (1903—1975)x + ГАЗ-А-Аэро (1934)x 1