ទំព័រ​ដើម​ / Литературный архив / Даниэль, Юлий Маркович 1